Instytut Matematyki

Powrót do nauki hybrydowej

Od poniedziałku 22 listopada Uniwersytet Kazimierza Wielkiego powraca do funkcjonowania w trybie mieszanym. Zajęcia ćwiczeniowe, konwersatoria, laboratoria oraz zajęcia praktyczne odbywać się będą w formie stacjonarnej. Wykłady nadal prowadzone będą w formie zdalnej z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość. Kształcenie zdalne przebiega w czasie rzeczywistym, zgodnie z planem zajęć. Plan zajęć dydaktycznych uwzględnia zasadę, że w danym dniu kształcenie odbywa się formie zdalnej lub stacjonarnej.

Kształcenie odbywa się w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego.